Over OVH

De Ondernemersvereniging Hessenpoort (OVH) is opgericht in 2005 door de leden zelf welke allen ondernemer zijn op bedrijventerrein Hessenpoort (directeur/eigenaar of bedrijfsleider). Het bestuur bestaat uit 3 leden en wordt ondersteund door de parkmanager. De vereniging telt momenteel ruim 50 leden. Samen met de gemeente is beleid opgesteld teneinde samenhang op Hessenpoort te creëren. Daarnaast vormen alle bedrijven op Hessenpoort sinds 1 januari 2016 samen een BIZ (Bedrijven InvesteringsZone). Hierdoor zijn alle bedrijven lid van de vereniging en kunnen collectieve initiatieven rekenen op een 100% deelname. De vereniging is een actieve en betrokken club mensen die naast haar vele zakelijke activiteiten zorgt voor informele bijeenkomsten waar gezelligheid en netwerken voorop staat.

Mede door deze betrokkenheid bij elkaar zijn de volgende projecten uitgerold of staan nog in de startblokken:

Collectieve beveiliging
Met behulp van een modern camerasysteem houden ruim 35 camera’s (welke met name op publiek terrein zijn gesitueerd) het totale bedrijvenpark in de gaten. Deze camera’s worden tijdens bepaalde tijden live uitgekeken op het politiebureau in Zwolle, door de Stichting I-Watch. Het totale camerasysteem is eigendom van de vereniging. Onderhoud en beheer van het systeem is in handen van de parkmanager. Zodra er nieuwe bedrijven bij komen op het terrein wordt gekeken of uitbreiding van het aantal camera’s wenselijk is.

Energiehub Hessenpoort
Het energieneutraal maken van het totale bedrijventerrein met behulp van zonnepanelen, windmolens, aardwarmte, etc. is een belangrijk streven van de vereniging. Dit is eigenlijk een doorlopend project zonder exacte einddatum. Een aantal ondernemers heeft geinvesteerd in een zonnepark dat zich bevindt onder de hoogspanningsmasten welke op Hessenpoort staan. Eind 2019 is het zonnepark opgeleverd en voorziet Hessenpoort inmiddels als ruim een jaar in zo’n 25% van haar totale elektriciteitsvraag. Huidige prioriteit momenteel ligt bij het realiseren van omzetting van duurzaam opgewekte elektriciteit naar waterstof. Naast dat dit emissieloos rijden stimuleert (als de waterstof wordt aangewend voor voertuigen) wordt ook het congestieprobleem op Hessenpoort hiermee aangepakt. Het ‘stopcontact’ van Hessenpoort en omstreken zit vol. Er kan niets meer bij. Ieder initiatief dat zich aandiende de afgelopen jaren kreeg de boodschap dat terug levering aan het net niet mogelijk is. Om het toch mogelijk te maken verder te verduurzamen is het project Energiehub Hessenpoort van start gegaan. Doel: zo veel mogelijk lokaal gebruik van de lokaal opgewekte energie en het overschot aan duurzaam opgewekte energie omzetten in waterstof. Deze waterstof kan vervolgens voor meerdere doelen worden aangewend: mobiliteit/zero emissie rijden, procesindustrie, verwarming woonhuizen m.b.v. een waterstofketel, etc.

Biodiversiteit op het bedrijventerrein / ‘Hessenpoort, Natuurlijk!’
Dit project is in 2016 van start gegaan in samenwerking met o.a. NL Greenlabel en Natuur en Milieu Overijssel. Een van de doelen van het project is de onverkochte kavels op Hessenpoort een dusdanige tijdelijke invulling te geven dat de totale uitstraling van het terrein erop vooruit gaat. Ook het meer biodivers invullen van de publieke ruimten is een thema. Het betrekken van het middelbaar en hoger onderwijs en de medewerkers op het terrein zelf zijn belangrijke criteria bij het opstarten van nieuwe projecten.

De vereniging werkt waar nodig nauw samen met o.a. de Gemeente  Zwolle, de Provincie Overijssel, de andere ondernemersverenigingen uit Zwolle (Voorst, Marslanden, etc.), de Kamer van Koophandel, Kennispoort, VNO-NCW en MKB Nederland. De lijnen zijn kort en de verstandhoudingen zeer goed.


Contactpersoon Gemeente Zwolle:
Accountmanager Hessenpoort, Gert Engelsman
Telefoon Secretariaat: (038) 498 28 77
Mobiel: 06 – 57947221
Email: G.Engelsman@zwolle.nl

gert engelsman (foto john ruiter)


Contactpersoon VNO-NCW:

Regiomanager VNO-NCW Midden, Auke Oosterhoff
Telefoon: (055) 522 26 06
Mobiel: (06) 11351719
Email: Oosterhoff@vno-ncwmidden.nl

Auke Oosterhoff

Evenementen

  • Geen evenementen

Nieuws